Technický rádce


Evropská norma značení pneumatik

Informace o novém značení pneumatik dle EU nařízení o značení pneumatik 1222/2009.

 

Energetické štítky

Obecné informace

Jedná se o označení pneumatik motorových vozidel. Výrobci pneumatik pro osobní automobily, lehké i těžké nákladní automobily musí specifikovat spotřebu paliva, přilnavost za mokra a klasifikaci hluku produktů pomocí štítku nebo označení od listopadu 2012.

Tyto informace musí být také uvedeny v technických propagačních materiálech. Označení pneumatik bude používat klasifikaci od nejlepší (zelená kategorie “A”) po nejhorší výkon (červená kategorie "G” u osobních automobilů a “F” u nákladních automobilů).

Tato iniciativa vychází z návrhu Evropské komise v roce 2008 a je součástí akčního plánu pro energetickou efektivitu, určenému ke zlepšení energetické efektivity produktů, budov a služeb s cílem snížit spotřebu energie o 20% do roku 2020.

 

valivý odpor

Valivý odpor

Valivý odpor je síla působící proti směru jízdy při točení pneumatiky.

Dosáhnout nízkých hodnot valivého odporu je důležité vzhledem k tomu, že pneumatiky přispívají ke spotřebě paliva až 20% u osobních automobilů a až 35% u automobilů nákladních. Pojďme si ukázat, jak to funguje: díky zatížení vozidla je pneumatika v místě kontaktu s vozovkou deformována a pohlcuje energii ve formě tepla. Čím větší deformace, tím vyšší valivý odpor a následně pak také vyšší spotřeba paliva a vyšší CO2 emise.

Na označení pneumatik podle nařízení EU je valivý odpor uveden v hodnocení od A (nejlepší hodnocení) po F pro průmyslové vozy a G pro osobní automobily (nejhorší hodnocení). Rozdíl mezi jednotlivými stupni znamená snížení nebo zvýšení spotřeby paliva v rozmezí od2.5% – 4.5% pro osobní automobily a od 5%-8% pro nákladní automobily. U osobního automobilu je možné zhruba vyjádřit jako 0.1l/100km.

přilnavost za mokra

Přilnavosti za mokra

Přilnavosti za mokra je jedním z nejdůležitějších bezpečnostních vlastností pneumatiky.

Přilnavost na mokrém povrchu znamená kratší brzdnou dráhu při jízdě za deštivého počasí. Existují i jiné důležité parametry, které jsou důležité pro bezpečnost, ale přilnavost byla vybrána jako nejreprezentativnější prvek s cílem porovnat různé typy pneumatik.

U osobního automobilu rozdíl mezi jednotlivými stupni znamená zvýšení nebo snížení brzdné dráhy o zhruba 3 a 6 metrů při brzdění z 80km/h.

hluk z dopravy

Hluk z dopravy

Hluk z dopravy je relevantním problémem ochrany životního prostředí a závisí na několika faktorech, jako např.:

  • Hustota dopravy
  • Interakce mezi pneumatikou a vozovkou
  • Typ vozidla                         
  • Styl jízdy                          

Hodnoty uvedené v označení nejsou interní hodnoty, které řidič vnímá při jízdě, ale externí, které přispívají k akustickému znečištění.

Hodnoty jsou vyjádřeny v decibelech (dB) a rozděleny do 3 kategorií:

  • 1 černá zvuková vlna = 3dB méně než budoucí přísnější evropské limity.
  • 2 černé zvukové vlny = již v souladu s budoucími evropskými limity.
  • 3 černé zvukové vlny = v souladu se současnými evropskými limity.

Čím víc černých polí, tím je pneumatika hlučnější.

Naše společnost IBZ group s.r.o. disponuje plně vybavenými pneuservisy dle evropských standardů v rozsahu 12“-52“.

Pokud máte jakékoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat zde.

Výběr pneumatik a péče o ně

Pneumatiky poskytují jediný styčný bod automobilu se zemí a přenáší se přes ně veškerý výkon vozidla i jeho brzdná síla. Proto musíme pro své vozidlo vybrat pneumatiky s vhodnými parametry a následně o ně správně pečovat.

Otevřeli jsme v Plzni novou strojírenskou divizi IBZ Group s.r.o. Moderní strojírenská společnost se zaměřuje na výrobu přesných upínacích hrotů ŠKODA, kvalitní strojírenskou výrobu a technologie.

Pokud máte jakékoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat zde

Povinnost použít zimní pneu – zákon č. 361/2000 Sb. ve znění novely č. 133/2011 Sb.

Vyhláška

Novela silničního zákona č. 361/2000 Sb. z roku 2011 ukládá nově povinnost použít zimní pneumatiky (značené M+S) při provozu vozidel na pozemních komunikacích od 1.11. do 31.3., pokud se na silnici vyskytuje souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námrazy anebo lze vzhledem k aktuálnímu počasí předpokládat, že by tam mohla být.

Dopravní značky ukládající povinnost použít zimní pneumatiky (vločka) zůstávají v platnosti, ale jejich použití asi bude méně časté. Nové ustanovení zákona tedy dává jistou svobodu kdy za parných zimních slunečných dnů lze vyjet i na letních pneumatikách, naproti tomu je ale přísnější za špatného studeného počasí, kdy je nuté použít zimní pneumatiky na všech typech silnic.

Doporučujeme používat zimní pneumatiky vždy. Nikdy nelze s jistotou předvídat jak vypadá počasí na druhém konci republiky anebo jak bude zítra. Jízda bez zimních pneumatik je riskantní a může ohrozit váš život. Navíc se můžete v případě způsobení dopravní nehody dostat do komplikací jak s policií kvůli porušení výše zmíněného zákona, tak s pojišťovnou která bude při zjišťování vašeho nároku na pojistné plnění posuzovat zda bylo nutné v konkrétní situaci zimní pneumatiky použít nebo ne.

Zajímavostí je také vyhláška 341/2002 Sb. o schvalování technického stavu vozidel. Ta ukládá povinnost použít pneumatiky s rychlostním indexem stejným anebo větším než je maximální povolená rychlost vozidla (obvykle index uvedený v technickém průkazu). V § 21 potom upřesňuje, že při použití zimních pneumatik lze použít i pneumatiky s rychlostním indexem nižším, řidič ovšem nesmí překročit maximální konstrukční pneumatiky (značenou rychlostním indexem) a je nutno na tuto skutečnost upozornit dodatkovým označením formou nálepky, která musí být v zorném poli řidiče. Údaj na nálepce stanovuje nejvyšší přípustnou rychlost vozidla s namontovanými zimními pneumatikami, která nesmí být při provozu vozidla překročena.

 

Doslovné znění zákona č. 133/2011 Sb. § 40a

(1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud - a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo - b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, lze užít motorové vozidlo k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik, a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg nejméně 6 mm.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí.

Vyhlášku 341/2002 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve formátu PDF naleznete ke stažení zde.

Pokud máte jakékoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat zde.

Záruční a reklamační podmínky firmy IBZ group s.r.o.

1. Firma IBZ group s.r.o. (dále jen Distributor) poskytuje na pneumatiky a ostatní prodávané zboží (dále jen výrobky), které konečnému spotřebiteli (dále jen Zákazníkovi) dodá přímo nebo prostřednictvím Prodejce, záruku po dobu životnosti výrobku, nejdéle však 24 měsíců od data prodeje. Tato záruka se týká všech materiálových i výrobních vad, které prokazatelně existují v době přechodu nebezpečí škody podle odstavce I.6. Všeobecných obchodních podmínek Distributora.

Životností výrobku v případě pneumatik se rozumí pro účely uplatnění práv ze záruky na základě těchto Záručních a reklamačních podmínek doba od prvního užití nové pneumatiky až do jejího ojetí na 1,6 mm zůstatkové hloubky drážky běhounu pro pneumatiky všech značek dodávaných Distributorem.

2. Všechny reklamace musí být předkládány na reklamačních formulářích Distributora, náležitě vyplněných, přičemž je třeba, aby tyto formuláře byly podepsány Zákazníkem nebo jeho k tomu zmocněným zástupcem. Součástí reklamace musí být doklad o koupi zboží.

3. Bude-li reklamace Distributorem uznána, Distributor:
a) vadný výrobek vymění za nový, pokud výrobkem je pneumatika osobního vozu s 10% nebo menším ojetím nebo pneumatika nákladního vozu s 5% nebo menším ojetím.
b) poskytne Prodejci (Zákazníkovi) finanční kompenzaci na nákup nového výrobku Distributora, pokud výrobkem není pneumatika ve stavu podle odstavce 3a) těchto Záručních a reklamačních podmínek. Výše finanční kompenzace se vypočítá podle zbývající hloubky dezénové drážky pneumatiky nebo podle procenta ojetí v okamžiku uznání reklamace.

4. Vadné výrobky, jejichž reklamace byla vyřízena postupem podle odstavce 3 těchto Záručních a reklamačních podmínek, se stávají majetkem Distributora.

5. Pokud má výrobek jinou než materiálovou či výrobní vadu (dále jen nevýrobková vada), Distributor může na takový výrobek poskytnout slevu ve výši dle svého svobodného uvážení; takováto sleva však bude poskytnuta pouze za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:
a) Distributor takovou nevýrobkovou vadu uznal
b) výrobek lze řádně užívat i s nevýrobkovou vadou
c) výrobek je zcela nový, tj. nebyl dosud použit ani namontován

6. K úplnému posouzení reklamace, včetně charakteru vady, výše přiměřené slevy či peněžité náhrady a stupně ojetí pneumatiky, je oprávněn Distributor. V případě nutnosti je Distributor oprávněn reklamovaný výrobek rozřezat či postoupit k analýze do výrobního závodu.

7. Náklady vynaložené v souvislosti s reklamací vady jdou k tíži Distributora pouze v případě, že vada byla uznána Distributorem. Náklady vynaložené v souvislosti s reklamací, která nebyla distributorem uznána, jdou zcela k tíži Prodejce (Zákazníka).

8. Zákazník uplatňuje svůj nárok přímo u Prodejce, u něhož vadný výrobek zakoupil, případně u Distributora, pokud byl tento dodavatelem a přímým prodejcem Zákazníkovi. Výrobek, na nějž je uplatňován nárok z odpovědnosti za vady, musí být předložen včetně předtištěného reklamačního formuláře Distributora, úplně a osobně vyplněného a podepsaného zákazníkem, a dokladu o koupi zboží.

9. Nároky z odpovědnosti za vady, které přesahují obecnou úpravu podle platného práva, nepřecházejí s vlastnictvím výrobku na dalšího majitele.

10. Distributor není povinen plnit z uplatněného práva z odpovědnosti za vady, pokud výrobek:
a) byl poškozen neodbornou montáží, neodborným používáním nebo zacházením jako např. nedodržováním předepsaného huštění, překračováním přípustného zatížení anebo rychlosti jízdy či jinými vlivy, např. mechanickým poškozením, pořezáním, nastřelováním hrotů atd.
b) byl třetí osobou opravován, protektorován, renovován, nebo na něm byl změněn dezén
c) byl mechanicky zbaven výrobního čísla
d) byl na poškozeném místě již opraven osobou, jež k této opravě nebyla pověřena Distributorem.

Postup pro vyřizování reklamací pneumatik firmy IBZ group s.r.o.

1. Nárok na reklamaci pneumatik uplatňuje Zákazník formou reklamačního protokolu u Prodejce, případně přímo u Distributora dle postupu v Záručních a reklamačních podmínkách Distributora.

2. Zákazník je povinen
a) vyplnit a podepsat reklamační protokol
b) poskytnout pneumatiku a vadu označit
c) doložit doklad o koupi výrobku
d) doložit doklad o prodeji na koncového zákazníka

3. Prodejce je oprávněn a) ověřit údaje uvedené Zákazníkem
b) rozhodnout o reklamaci, v případě pověření na základě uzavřené smlouvy s Distributorem
c) zamítnout reklamaci jako neoprávněnou, pokud nebude reklamace v souladu se Záručními a reklamačními podmínkami jednotlivých značek
d) požádat o posouzení inspektora Distributora

4. Inspektor Distributora je oprávněn a) ověřit údaje uvedené na reklam. protokolu
b) posoudit stav pneumatiky dle charakteru a užívání
c) vyžádat si doložení dalších skutečností potřebných pro posouzení reklamace
d) rozhodnout o reklamaci, případně se Zákazníkem dohodnout způsob řešení a termín vyřízení reklamace (při nutném posouzení výrobcem pneumatiky)

5. Vyřizování reklamací přímo u Zákazníka (zejména na pneumatiky pro nákladní vozidla, zemědělskou techniku a stavební stroje) bude provádět Dovozce dané značky na základě zaslaného reklamačního protokolu Prodejcem, případně přímo Zákazníkem z pověření Prodejce, při dodržení postupu uvedeného výše.

6. Prodejce je povinen písemně a bez odkladu informovat Zákazníka o způsobu vyřízení reklamace a vést řádnou dokumentaci a evidenci k reklamačnímu řízení.

Pokud máte jakékoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat zde.